Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Zoznam zamestnancov obecného úradu

Ivana Andrejková

Rozpočtová oblasť

 • spolupracuje na príprave návrhu rozpočtu obce
 • predkladá návrhy prebytkov hospodárenia obce
 • predkladá návrhy na vyrovnanie prípadného schodku rozpočtu obce              
 • komplexne zabezpečuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za obec Zemplínska Teplica a za všetky organizácie ním zriadené

Majetková agenda

 • zabezpečuje evidenciu všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • vykonáva zápis majetku do inventárnych kníh,
 • predkladá vyraďovacej komisii návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku,

Personálna a mzdová agenda

 • zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov obce a MŠ
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

Účtovníctvo

 • vedie účtovníctvo obce v rozsahu stanovenom zákonom č. 431/2002 Zb. v znení  neskorších právnych predpisov
 • zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov,
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr,
 • zabezpečuje úhradu všetkých finančných záväzkov obce,
 • zabezpečuje styk obce s bankami,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • zabezpečuje nákup stravných lístkov a ich výdaj,
 • vedie evidenciu a kontrolu spotreby PHM vozidiel obce,
 • komplexne zabezpečuje vedenie účtovnej agendy úseku školstva,
 • komplexne zabezpečuje vedenie účtovnej agendy prenájmu obec.majetku
 • zostavuje účtovné a štatistické podklady, 
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov starostu

Miriama Kompírová

Úsek daní a poplatkov

 • komplexne zabezpečuje správu miestnych daní PO,
 • sleduje platby za komunálny odpad u PO a FO,
 • výkon daňových exekúcií,
 • spolupráca na príprave VZN na úseku daní a poplatkov,
 • komplexne zabezpečuje správu dane z nehnuteľností FO, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, s tým spojenú kontrolu,
 • výkon daňových exekúcií,
 • príprava VZN na úseku daní a poplatkov,
 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť a daňové kontroly miestnych daní u pridelených daňových subjektov, atď.,

Pokladňa

 • zodpovedá za správne vedenie pokladne v rozsahu stanovenom prísl. zákonom, zabezpečuje agendu cestovných náhrad,

Evidencia obyvateľstva

 • zabezpečuje agendu obyvateľstva obce a REGOB,
 • vydáva potvrdenia o pobyte,
 • zabezpečuje v rozsahu pôsobnosti určenej zákonom veci týkajúcej sa volieb,
 • zabezpečuje spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, záujmovými združeniami a podnikateľskými subjektami
 • zabezpečuje vyhlasovanie v obecnom rozhlase
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov starostu

Ing. Zuzana Mihóková

Úsek všeobecnej správy

 • zostavovanie návrhu prac. programu starostu a pomoc pri jeho zostavovaní
 • vedenie evidencie dohodnutých rokovaní a ich príprava, vrátane zabezpečenia a predkladania podkladov
 • vyhotovovanie záznamov z rokovaní u starostu a ich archivácia,
 • príprava a zvolávanie porád starostu, vyhotovovanie zápisníc z porád  a zabezpečenie ich rozoslania
 • agenda obecného zastupiteľstva
 • kontrola plnenia úloh uložených starostom,
 • predkladanie došlej korešpondencie starostovi a tej, ktorú si k predloženiu vyhradil,
 • vedenie evidencie pošty starostu a registratúra
 • správa registratúry
 • spracúva prehľady, výkazy alebo štatistiky
 • zabezpečuje oznámenie a zverejnenie obecných nariadení a iných listín na úradnej tabuli,    
 • zabezpečuje vyhlasovanie v obecnom rozhlase,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • správa hrobových miest
 • komplexná evidencia na úseku odpadového hospodárstva
 • úsek stavebnej činnosti
 • úsek životného prostredia
 • úsek sociálnych vecí
 • korešpondencia s úradom práce
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov starostu

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194