Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Terénna sociálna práca a opatrovateľská služba

Projekt Terénna sociálna práca Zemplínska Teplica, kód projektu: 27120130491 bol zo začiatku financovaný z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie, OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02, opatrenie: 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.

Projekt terénnej sociálnej práce sa začal realizovať v obci 1. 12. 2011 a po dohode bol ukončený 30. 6. 2012.

Následne sa obec od 1. 7. 2012 zapojila do Národného projektu TSP, ktorý trval do 31. 10. 2015. Terénnu sociálnu prácu vykonávali 2 a neskôr 3 pracovníčky.

Od 1. 8. 2018 obec realizuje Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS2014+: 312051C909, v zmysle zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000522-001.

Kancelária sa nachádza v budove komunitného centra na Požiarnickej ulici 538/1A.

Terénnou sociálnou pracovníčkou je Mgr. Helena Malčická. Terénnymi pracovníčkami sú p. Terézia Timová a p. Katarína Badyová.

Úradné hodiny  pondelok - piatok: 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.

+421 917 227 105tsp.zemplinskateplica@gmail.com

Opatrovateľská služba - terénna

Obec Zemplínska Teplica v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zabezpečuje opatrovateľskú službu. Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, kde je občan zaradený podľa zdravotného stavu do určitého stupňa sociálnej odkázanosti, a kde je určený odporúčaný rozsah hodín poskytovania terénnej sociálnej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Čo je opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov.

Komu sa poskytuje – klienti opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba slúži na riešene nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

  1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Obec Zemplínska Teplica o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu;
  2. Formulár žiadosti je dostupný na obecnom úrade alebo na internete.
  3. Obec Zemplínska Teplica vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný;
  4. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan o poskytnutie sociálnej služby.

Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti je 1,50 Eur/hod.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN č. 3/2012 O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti obce a dodatok č. 1 z 22.2.2016

Kontakt
Ing. Zuzana Mihóková, samostatná odborná referentka, telefón: 056 6796222, e-mail:ocuzteplica@slovanet.sk

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby II

Od 1.12.2021 do 30.11.2023 obec realizovala projekt Opatrovateľká služba v obci Zemplínska Teplica v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby II. 

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby odkázaným občanom s dôrazom na ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Túto aktivitu vykonávajú zamestnanci obce: opatrovateľky, resp. opatrovatelia a poskytujú ju v zmysle zákona o sociálnych službách pre tých občanov obce  ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby. Cieľovou skupinou projektu sú teda deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčé služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenienia. V rámci projektu obec zamestnáva 8 opatrovateliek, 6 na plný a 2 na polovičný úväzok, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu pre 16 odkázaných klientov.

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

NP Podpora rozvoja a dostupnosti TOS

Od 1.12.2023 do 31.12.2023 obec realizuje národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby obci, kód ITMS2014+: 312041U153, v rámci  OP Ľudské zdroje prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cieľom je zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby u poskytovateľov, ktorým skončilo oprávnené obdobie realizácie aktivít podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovaného z Európskeho sociálneho fondu na základe vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194