Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Investície - plánované

Plán investičných akcií v obci Zemplínska Teplica v roku 2020

Obec Zemplínska Teplica v nadväznosti na podané žiadosti o finančné dotácie, resp. už schválené dotácie pre obec navrhuje do plánu investičných akcií v roku 2020 zaradiť:

Rekonštrukcia chodníka v katastrálnom území obce podľa potreby

 • bola poskytnutá dotácia z úradu vlády -........................................ 9000,00 Eur
 • podaná žiadosť na Zberný dvor 5 % - ............................................ 3500,00 Eur
 • projekt. dok.  inž.čin. pre stav.povol. na Cintorínsku ulicu ............ 3500,00 Eur
 • oprava na ČOV – ........................................................................... 20000,00 Eur
 • podaná žiadosť na dok. kanalizácie–3.etapa–spolufin. ................... 9000,00 Eur
 • /Letná ulica a časť Hlavnej/
 • Vodáreň ZAR4 Sady – vodojem ..................................................... 18000,00 Eur
 • amfiteáter – schválená dotácia 40000,00 Eur + vl. zdroje ............. 60000,00 Eur
 • podaná žiadosť na varovný a vyroz.systém – spolufin. .................. 8400,00 Eur
 • vypracovanie štúdie na úpravu starého cintorína – ....................... 1500,00 Eur
 • podaná žiadosť na rekonštrukciu domu smútku – spolufin. ......... 11400,00 Eur
 • podaná žiadosť na zateplenie telocvične – spolufin. 5 % - .............  6000,00 Eur
 • aktualizácia projektovej dokumentácie na verejný vodovod  - ....... 6500,00 Eur

V Zemplínskej Teplici, 16. 12. 2019

Hlavné úlohy pre zabezpečenie rozvoja obce Zemplínska Teplica v rokoch 2015-2018

 • pokračovanie vo výst. 3. etapy kanalizácie a následne opraviť cesty a chodníky na Jarnej a Zimnej ulici
 • ukončenie rekonštrukcie chodníka na Novej ulici
 • výstavba  nájomného domu „C“ s verej. osvetlením , vrátane prepracovania PD
 • riešenie bývania na rómskej osade
 • výmena okien v triedach v budove telocvične
 • oprava podlahy v telocvični a výmena poškodeného obkladu
 • rekonštrukcia ústredného kúrenia v kultúrnom dome
 • rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lesnej ulici
 • oprava budovy vodárne Číža vrátane rekonštrukcie elektriny
 • výmena osvetlenia vo vestibule kultúrneho domu a na chodbe
 • úprava dvora materskej školy
 • ukončenie budovania kamerového systému
 • oprava budovy hasičskej zbrojnice
 • terénne úpravy na starom cintoríne ako príprava na nové pochovávanie
 • malá urnová stena pri dome smútku
 • rozšírenie priestorov materskej školy a tým aj nových priestorov pre zdravotné stredisko.
 • úprava potoka Teplica v úseku pri nájomných bytoch
 • multifunkčné ihrisko

V rámci zabezpečovania duchovných i sociálnych potrieb obyvateľov 

 1. Pokračovať v tradícií folklórneho festivalu, Dňa matiek, Dňa detí, stretnutie s dôchodcami, vianočné vystúpenia, dní obce
 2. Vytvoriť podmienky pre voľnočasové aktivity mládeže napr.  zriadením posilňovne
 3. Naďalej podporovať športové aktivity, ktoré majú v našej obci dlhodobú tradíciu ako je napr. futbalový turnaj, deň hasičov
 4. Poskytovať opatrovateľskú službu odkázaným občanom

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194