Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Oznam o výberovom konaní - Miestne občianske a preventívne služby

 22.01.2024

 

OBEC Zemplínska Teplica

Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

 

 

OBEC Zemplínska Teplica

 

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

 

ČLEN/ČLENKA MIESTNEJ OBČIANSKEJ A PREVENTÍVNEJ SLUŽBY

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 31. 1. 2024 (streda) o 9:00 hod. v priestoroch obecného úradu v Zemplínskej Teplici.

 

 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke najneskôr do 30. 1. 2024 do 9:00 na adresu: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica s označením obálky:       „VK-MOaPS-NEOTVÁRAŤ“

 

 

Predpokladaný termín nástupu: 1. 2.2024

Miesto výkonu práce: obec Zemplínska Teplica

Počet obsadzovaných miest: 6

Pracovné podmienky: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú – 30 mesiacov (miesto vytvorené v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby), plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme

 

Minimálne požiadavky na uchádzača:

• zamestnanec má ukončenú povinnú školskú dochádzku v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.

   o výchove a vzdelávaní („školský zákon“),

• zamestnanec má minimálne 18 rokov,

• dobrý zdravotný stav,

• znalosť jazyka cieľovej skupiny,

• má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

• má v MRK a u ostatných obyvateľov obce prirodzenú autoritu a je považovaný za osobu s

morálnymi zásadami,

• zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za: trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z..

• komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení, osvedčenie, a podobne).

 

 

Poznámka:

1. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Vybratý uchádzač o zamestnanie je povinný pred uzatvorením pracovného pomeru absolvovať vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce.

 

 

Na pracovný pohovor pozvaní budú len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.

 

 

Náplň práce občianskej hliadky je najmä:

 • zúčastňovať sa všetkých školení, kurzov, seminárov, poučovania a pod., ktoré budú v rámci projektu organizovaných pre zvýšenie kvalifikácie členov MOaPS
 • pomáhať v činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov - asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi MRK ako aj konflikty v celej obci
 • dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku pri organizovaní kultúrnych, športových a iných akcií
 • dohliadať na dodržiavanie nočného pokoja v marginalizovaných rómskych komunitách – monitorovať okolie rodinných domov, obydlí a iného súkromného majetku v marginalizovaných rómskych komunitách
 • monitorovať a vykonať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi - dohliadať nad poškodzovaním súkromného a verejného majetku
 • dohliadať nad miestami, v ktorých dochádza k stretávaniu sa maloletých detí bez dozoru v neskorých večerných hodinách v záujme prevencie užívania drog a iných návykových látok
 • zisťovať dôvody prečo sa maloleté deti nezúčastňujú povinnej školskej dochádzky
 • upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz zakladania ohňov na  miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru
 • monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu - monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a pod.
 • monitorovať drobné násilné činy (napr. hádzanie kameňov do áut, škrabanie laku na autách, sprejovanie stien a pod.) a vykonávať operatívne zákroky na zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými
 • pomáhať pri výkone činnosti policajného zboru
 • zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas príchodu do školy a odchodu zo školy, na cestných komunikáciách a zabezpečovať ich bezpečný prechod cez priechod pre chodcov
 • viesť dennú evidenciu o počte riešených udalostí počas výkonu práce
 • vykonávať ďalšie práce podľa pokynov zamestnávateľa a pracovníka, zodpovedného za realizáciu projektu.

 

 

V Zemplínskej Teplici, dňa 22. 1. 2024

                                                                                       Rastislav Majoroš

                                                                                               starosta

                                                                                             


Zoznam aktualít:

1 2 ... 26 >

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194