Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“ – rozsah hodnotenia strategického dokumentu

 10.07.2023

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek kraja oznamuje občanom, že obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“

Okresný úrad v sídle kraja s prihliadnutím na doručené stanoviská určil pre strategický dokument rozsah hodnotenia, ktorý bude v súlade s § 8 ods. 6 zákona zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v kosickom-kraji .

Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia na okresnom úrade v sídle kraja, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 10.7.2023

Zvesené dňa: 


1 2 ... 14 >

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194