Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Komunitné centrum

 09.08.2018

Dňom 1. 1. 2018 začala obec realizovať Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza, ITMS312051C900 v zmysle Zmluvy o spolupráci, č. zmluvy:  USVRK-OIP-2017/000522-002. Dočasné pôsobisko je v kultúrnom dome. Po dokončení výstavby nového KC koncom roka 2018 sa presťahuje do nových priestorov na Požiarnickej ulici. V komunitnom centre pracujú tri pracovníčky - Garant KC Mgr. Slávka Chromá, odborný pracovník KC Bc. Mária Dávidová, pracovník KC Paulína Čopáková.

Otváracie hodiny sú denne od 7,30 do 15,00 hod.

Poslaním KC  je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej a individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. KC spolupracuje s organizáciami, ktoré rozširujú jej pôsobnosť. Podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom. KC je určené pre cieľovú skupinu – vylúčené sociálne skupiny alebo skupiny ohrozené vylúčením – nezamestnaní, Rómovia, dôchodcovia.

Medzi ciele KC patrí: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť


Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194