Zoznam zamestnancov obecného úradu

Meno a priezvisko
Náplň
Ivana Andrejková
Rozpočtová oblasť
- spolupracuje na príprave návrhu rozpočtu obce
- predkladá návrhy prebytkov hospodárenia obce
- predkladá návrhy na vyrovnanie prípadného schodku rozpočtu obce               - komplexne zabezpečuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky              za obec Zemplínska Teplica a za všetky organizácie ním zriadené,
Majetková agenda
- zabezpečuje evidenciu všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku
- vykonáva zápis majetku do inventárnych kníh,
- predkladá vyraďovacej komisii návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku,
Personálna a mzdová agenda
- zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov obce a MŠ
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
Účtovníctvo
- vedie účtovníctvo obce v rozsahu stanovenom zákonom č. 431/2002 Zb. v znení  neskorších právnych predpisov
- zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov,
- vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr,
- zabezpečuje úhradu všetkých finančných záväzkov obce,
- zabezpečuje styk obce s bankami,
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
- zabezpečuje nákup stravných lístkov a ich výdaj,
- vedie evidenciu a kontrolu spotreby PHM vozidiel obce,
- komplexne zabezpečuje vedenie účtovnej agendy úseku školstva,
- komplexne zabezpečuje vedenie účtovnej agendy prenájmu obec.majetku
- zostavuje účtovné a štatistické podklady, 
- vykonáva ďalšie práce podľa pokynov starostu
Miriama Kompírová
Úsek daní a poplatkov
komplexne zabezpečuje správu miestnych daní PO,
- sleduje platby za komunálny odpad u PO a FO,
- výkon daňových exekúcií,
- spolupráca na príprave VZN na úseku daní a poplatkov,
- komplexne zabezpečuje správu dane z nehnuteľností FO, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, s tým spojenú kontrolu,
- výkon daňových exekúcií,
- príprava VZN na úseku daní a poplatkov,
- vykonáva vyhľadávaciu činnosť a daňové kontroly miestnych daní u pridelených daňových subjektov, atď.,
Pokladňa
zodpovedá za správne vedenie pokladne v rozsahu stanovenom prísl. zákonom, zabezpečuje agendu cestovných náhrad,
Evidencia obyvateľstva
zabezpečuje agendu obyvateľstva obce a REGOB,
- vydáva potvrdenia o pobyte,
- zabezpečuje v rozsahu pôsobnosti určenej zákonom veci týkajúcej sa volieb,
- zabezpečuje spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, záujmovými združeniami a podnikateľskými subjektami
- zabezpečuje vyhlasovanie v obecnom rozhlase
- vykonáva ďalšie práce podľa pokynov starostu
Ing. Zuzana Mihóková
Úsek všeobecnej správy
- zostavovanie návrhu prac. programu starostu a pomoc pri jeho zostavovaní
- vedenie evidencie dohodnutých rokovaní a ich príprava, vrátane zabezpečenia a predkladania podkladov
- vyhotovovanie záznamov z rokovaní u starostu a ich archivácia,
- príprava a zvolávanie porád starostu, vyhotovovanie zápisníc z porád  a zabezpečenie ich rozoslania
- agenda obecného zastupiteľstva
- kontrola plnenia úloh uložených starostom,
- predkladanie došlej korešpondencie starostovi a tej, ktorú si k predloženiu vyhradil,
- vedenie evidencie pošty starostu a registratúra
- správa registratúry
- spracúva prehľady, výkazy alebo štatistiky
- zabezpečuje oznámenie a zverejnenie obecných nariadení a iných listín na úradnej tabuli,    
- zabezpečuje vyhlasovanie v obecnom rozhlase,
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
- správa hrobových miest
- komplexná evidencia na úseku odpadového hospodárstva
- úsek stavebnej činnosti
- úsek životného prostredia
- úsek sociálnych vecí
- korešpondencia s úradom práce
- vykonáva ďalšie práce podľa pokynov starostu

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK