Investície - plánované

Plán investičných akcií v obci Zemplínska Teplica v roku 2020

Obec Zemplínska Teplica v nadväznosti na podané žiadosti o finančné dotácie, resp. už schválené dotácie pre obec navrhuje do plánu investičných akcií v roku 2020 zaradiť:

Rekonštrukcia chodníka v katastrálnom území obce podľa potreby

– bola poskytnutá dotácia z úradu vlády -........................................ 9000,00 Eur

- podaná žiadosť na Zberný dvor 5 % - ............................................ 3500,00 Eur

- projekt. dok.  inž.čin. pre stav.povol. na Cintorínsku ulicu ............ 3500,00 Eur

- oprava na ČOV – ........................................................................... 20000,00 Eur

- podaná žiadosť na dok. kanalizácie–3.etapa–spolufin. ................... 9000,00 Eur

   /Letná ulica a časť Hlavnej/

- Vodáreň ZAR4 Sady – vodojem ..................................................... 18000,00 Eur

- amfiteáter – schválená dotácia 40000,00 Eur + vl. zdroje ............. 60000,00 Eur

- podaná žiadosť na varovný a vyroz.systém – spolufin. .................. 8400,00 Eur

- vypracovanie štúdie na úpravu starého cintorína – ....................... 1500,00 Eur

- podaná žiadosť na rekonštrukciu domu smútku – spolufin. ......... 11400,00 Eur

- podaná žiadosť na zateplenie telocvične – spolufin. 5 % - .............  6000,00 Eur

- aktualizácia projektovej dokumentácie na verejný vodovod  - ....... 6500,00 Eur

V Zemplínskej Teplici, 16. 12. 2019

Hlavné úlohy pre zabezpečenie rozvoja obce Zemplínska Teplica

v rokoch 2015-2018

-       pokračovanie vo výst. 3. etapy kanalizácie a následne opraviť cesty a chodníky na Jarnej a Zimnej ulici

-       ukončenie rekonštrukcie chodníka na Novej ulici

-        výstavba  nájomného domu „C“ s verej. osvetlením , vrátane prepracovania PD

-        riešenie bývania na rómskej osade

-        výmena okien v triedach v budove telocvične

-        oprava podlahy v telocvični a výmena poškodeného obkladu

-        rekonštrukcia ústredného kúrenia v kultúrnom dome

-        rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lesnej ulici

-        oprava budovy vodárne Číža vrátane rekonštrukcie elektriny

-        výmena osvetlenia vo vestibule kultúrneho domu a na chodbe

-        úprava dvora materskej školy

-        ukončenie budovania kamerového systému

-        oprava budovy hasičskej zbrojnice

-        terénne úpravy na starom cintoríne ako príprava na nové pochovávanie

-       malá urnová stena pri dome smútku

-       rozšírenie priestorov materskej školy a tým aj nových priestorov pre zdravotné stredisko.

-       úprava potoka Teplica v úseku pri nájomných bytoch

-       multifunkčné ihrisko

V rámci zabezpečovania duchovných i sociálnych potrieb obyvateľov 

1.    Pokračovať v tradícií folklórneho festivalu, Dňa matiek, Dňa detí, stretnutie s dôchodcami, vianočné vystúpenia, dní obce

2.    Vytvoriť podmienky pre voľnočasové aktivity mládeže napr.  zriadením posilňovne

3.    Naďalej podporovať športové aktivity, ktoré majú v našej obci dlhodobú tradíciu ako je napr. futbalový turnaj, deň hasičov

4.    Poskytovať opatrovateľskú službu odkázaným občanom

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK