Obec Zemplínska Teplica rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór Mária Rožoková bola zvolená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.3.2015 na volebné obdobie 2015 – 2021.
Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ).

Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy, rozpracúvanie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v oblasti kontrolnej činnosti na podmienky obce
 • kontrolné akcie na základe sťažností a podnetov občanov
 • kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným organizačným útvarom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií
 • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obce zo štátneho rozpočtu
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

A/ OBECNÝ ÚRAD

B/ ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU

C/ PRÁVNICKÉ OSOBY, V KTORÝCH MÁ OBEC MAJETKOVÚ ÚČASŤ A INÉ OSOBY, KTORÉ NAKLADAJÚ S MAJETKOM OBCE ALEBO KTORÝM BOL MAJETOK OBCE PRENECHANÝ NA UŽÍVANIE, A TO V ROZSAHU DOTÝKAJÚCOM SA TOHTO MAJETKU

D/ OSOBY, KTORÝM BOLI POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU OBCE ÚČELOVÉ DOTÁCIE ALEBO NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI, ČI NENÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU V ROZSAHU NAKLADANIA S TÝMITO PROSTRIEDKAMI.

Prezentácia obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Odkazy