Obec Zemplínska Teplica rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór Ing. Patrik Ivanišin bol zvolený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30. 3. 2021 na volebné obdobie 2021 – 2027.
Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ).

Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy, rozpracúvanie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v oblasti kontrolnej činnosti na podmienky obce
 • kontrolné akcie na základe sťažností a podnetov občanov
 • kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným organizačným útvarom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií
 • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obce zo štátneho rozpočtu
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

A/ OBECNÝ ÚRAD

B/ ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU

C/ PRÁVNICKÉ OSOBY, V KTORÝCH MÁ OBEC MAJETKOVÚ ÚČASŤ A INÉ OSOBY, KTORÉ NAKLADAJÚ S MAJETKOM OBCE ALEBO KTORÝM BOL MAJETOK OBCE PRENECHANÝ NA UŽÍVANIE, A TO V ROZSAHU DOTÝKAJÚCOM SA TOHTO MAJETKU

D/ OSOBY, KTORÝM BOLI POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU OBCE ÚČELOVÉ DOTÁCIE ALEBO NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI, ČI NENÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU V ROZSAHU NAKLADANIA S TÝMITO PROSTRIEDKAMI.

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

NATURPACK