Oznamy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na r. 2023 - 2027 (s výhľadom do r. 2030) - oznámenie o strategickom dokumente

 17.03.2023

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek kraja oznamuje občanom, že obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do r. 2030).“

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Verejnosť môže strategický dokument konzultovať na Okresnom úrade Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10.poschodie, č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 17.3.2023

Zvesené dňa:  

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK