Oznamy

Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín Jesenná ulica

 30.09.2021

Obec Zemplínska Teplica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.9.2021 začala na základe žiadosti od: František Petráš, Jesenná 322/11, 07664 Zemplínska Teplica konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromu, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 906/1 k. ú. Zemplínska Teplica, z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bytových priestoroch a sťaženia užívania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 10 dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk

Zverejnené: 30.09.2021

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK