Oznamy

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Zemplínska Teplica

 27.04.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy, Hlavná 209, Zemplínska Teplica

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Zemplínska Teplica v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona NR SR č.522/2003 Z.z. o výkone prác

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Hlavná 209, Zemplínska Teplica.


Kvalifikačné predpoklady:

-       získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-       minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,

-       bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z.,

-       zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,

-       ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,

-       znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť.


Zoznam požadovaných dokladov:

-       písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-       štruktúrovaný životopis,

-       overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. aj doklad o jeho ukončení,

-       návrh koncepcie rozvoja školy,

-       výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

-       lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

-       čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v prílohách k žiadosti,

-       súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Obecného úradu Zemplínska Teplica, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať  - VK – riaditeľ/riaditeľka ZŠ Hlavná 209, Zemplínska Teplica“ do 22. mája 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Zemplínska Teplica, 27. 04. 2017

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka obce

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK