Základná škola

http://zszteplica.edupage.sk/

Základná škola Zemplínska Teplica

 21.02.2011

Základná škola v Zemplínskej Teplici je plnoorganizovanou školou. Škola je umiestnená v strede obce vo  veľmi peknom prostredí.

V školskom roku 2015/2016 otvorila 20 tried, pričom na primárnom stupni je 10 tried, z toho jedna trieda nultého ročníka a 4  triedy pre žiakov so špeciálno–vzdelávacími potrebami. Na nižšom sekundárnom stupni 10 tried, z toho 5 tried pre žiakov so špeciálno–vzdelávacími potrebami. Na škole je zriadené jedno oddelenie ŠKD. Od roku 2002 má škola právnu subjektivitu s charakterom hospodárenia ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva.

Charakteristika žiakov

Školu navštevujú žiaci zo Zemplínskej Teplica a z okolitých obcí – Egreš, Veľké Ozorovce a Slanské Nové Mesto. Žiaci, vzhľadom na zloženie a počet žiakov školy dosahujú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Vzorne reprezentujú školu vo všetkých oblastiach – vzdelávacích, záujmových a športových. Vzhľadom na  geografické umiestnenie obce, počet žiakov zo sociálne zanedbaného prostredia sa zvyšuje. Je nevyhnutné konštatovať, že škola sa nachádza v lokalite, so sústredeným rómskym obyvateľstvom. Deti pochádzajúce z rómskej minority predstavujú v škole cca 50 % žiackeho osadenstva.

Časť žiakov zo spomínanej komunity absolvuje vzdelávanie v bežných triedach školy veľmi dobre. Ďalšia časť žiakov je začlenená v bežných , alebo v špeciálnych triedach.  Až 45 % žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia s nedostatočnou spoločenskou prispôsobivosťou. Pre tieto deti je potrebné vytvárať špecifické podmienky vzdelávania formou individuálnej integrácie, individuálny prístup čo prináša zvýšené nároky na prácu pedagógov.

Každoročne zaznamenávame mierny nárast žiakov. Tento fakt súvisí celkovo s demografickým vývojom a veľkou migráciou rómskeho obyvateľstva.

Charakteristika pedagogického zboru

Na škole v súčasnosti pracuje  28 pedagogických zamestnancov, čo závisí od počtu otvorených tried. Z toho je  23 učiteľov, 2 asistentky učiteľa, 2 externí pedagógovia vyučujúci náboženskú výchovu a 1 vychovávateľka školského klubu. Niektoré predmety sa vyučujú neodborne z dôvodu nevyhovujúcej aprobácie.

Pedagogická spôsobilosť zamestnancov je 82%. V personálnej oblasti postupne zvyšujeme kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov špecializačno – kvalifikačným štúdiom a štúdiom aprobačného predmetu na príslušnej fakulte.

Vedenie školy pôsobilo motivačne k zvyšovaniu odborno-metodického rastu pedagogických zamestnancov školy. Všetci vyučujúci absolvovali kurz práca s počítačom v rámci vzdelávania Infovek, učitelia sa zapojili do projektu práca s interaktívnou tabuľou, 2 učiteľky sa zapojili do projektu rozširujúceho vzdelávania pre výučbu cudzieho jazyka na primárnom stupni základnej školy a ďalšie priebežné vzdelávania organizované metodickým centrom Bratislava, pobočka v Prešove.

Zabezpečujeme metodickú a odbornú pomoc pri neodbornom vyučovaní. Na škole prebiehajú stretnutia v rámci predmetových komisií a metodického združenia pre pedagógov našej školy. V rámci pracovných porád prehlbujeme právne povedomie zamestnancov. Zamestnanci sú dôsledne oboznámení s pracovným poriadkom, vnútorným poriadkom a ostatnou dokumentáciou školy.

Škola má 10 prevádzkových zamestnancov.

Škola ako životný priestor

V zmysle otvorenej školy trávia žiaci v školských priestoroch aj veľa svojho osobného času. Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci cítili čo najpríjemnejšie veľký dôraz kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, zborovní a učební.

Z tohto dôvodu dbáme na upravené priestory. Na informačných tabuliach a nástenkách majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch, reprezentácii  a aktivitách školy. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce. Každý odborný kabinet má svoj priestor nielen vo svojej  odbornej učebni, ale aj na chodbách vo forme násteniek a informačných tabúľ. Spoločné priestory sú obnovované a spravované aj  v rámci záujmových krúžkov zameraných na výtvarnú prácu. Vonkajšie priestory sú upravované za pomoci Obce Zemplínska Teplica spolu s miestnym parkom a aj v rámci vyučovania – technickej výchovy. Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pracovníkmi, medzi pedagógmi, rodičmi a širokou verejnosťou.

Zameranie školy a stupeň vzdelávania

Zameranie školy nadväzuje na tradície školy, na činnosť školy z predchádzajúceho obdobia a vychádza z terajších potrieb školy.

Hlavným cieľom, ktorý chceme v najbližšom období uskutočniť, je pokračovať v zmene  základnej filozofie školy. Ide o predstavu – vytvorenie tzv. otvorenej školy, kde tvoria škola a rodičia komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. V tomto modely neposkytuje škola žiakovi len vzdelanie, ale žiak tu môže tráviť aj časť svojho voľného času, má tu vytvorený priestor na zábavu, športovú a kultúrnu činnosť.

Vo vzdelávacom procese sa zamerať na to, aby žiak mohol získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Dôraz klásť na vyučovanie cudzích jazykov, zvládnutie IKT. Umožniť individuálny výber pokračovania v štúdiu na strednej  škole.

V záujmovej činnosti pokračovať vo výbere zameraní podľa záujmu žiakov, umožniť prácu žiakov aj  v poobedňajších hodinách

V priestoroch školy má svoje vyučovanie Základná umelecká škola Sečovce vo vyučovacích  odboroch hrana klavír a gitaru.

Stupeň vzdelania – po ukončení 4. ročníka – ISCED 1

Stupeň vzdelania – po ukončení 9. ročníka – ISCED 2

Pedagogické stratégie

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Výchovný poradca poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. Vedie poradenstvo o ďalšou štúdiu na stredných školách a učilištiach.

Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako sú besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a používaniu alkoholických nápojov cez koordinátora, rodičov, všetkých vyučujúcich a Pedagogicko-psychologickej poradne v Trebišove, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým  odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

V súlade s cieľom zvládnutia dvoch cudzích jazykov našim absolventom a vzhľadom na zloženie žiakov v triedach, vyučovať anglický jazyk od 1.ročníka ako záujmový krúžok alebo ako nepovinný predmet s nábehom od 6.ročníka ako druhý cudzí jazyk.

Od 1.ročníka vyučovať predmet Informatika ako nepovinný predmet, povinne voliteľný predmet, rozširujúci predmet alebo v rámci záujmových útvarov.

Triedy rôznych ročníkov s malým počtom žiakov  zlučovať na hodinách Telesnej výchovy z dôvodu zlepšenia prípravy v kolektívnych hrách.

Vo vyučovaní preferovať integrované, skupinové, programové, individuálne vyučovanie, vyučovacie bloky, projekčné etapy. Na  vyučovanie využiť vonkajšie prostredie školy. Podporujeme  vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Dôsledne využívame IKT vo vyučovaní.

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK